Stavebniny HANKO

 

Stavebniny Vladislav HANKO Prnica, Doln Kubn, Orava s poprednm predajcom a distribtorom stavebnho materilu na Orave v okresoch Doln Kubn, Nmestovo, Tvrdon a tie v okresoch Ruomberok, Liptovsk Mikul, Martin a ilina.

Ponkame kompletn sortiment stavebnho materilu, zna?iek Bramac, Prespor, Polyform, Fakro, Isover, Porotherm, Rova, Tondach, Rockwool, KVK, Ytong, Porfix, Velux, Mediterran, Stadreko, H+H, Den Braven, Ursa a mnohch ?alch, na stavbu a rekontrukciu rodinnch domov, bytov a cht v okresoch Doln Kubn, Nmestovo, Tvrdon, Ruomberok, ilina a Martin za bezkonkuren?n ceny.

Zabezpe?ujeme celkov servis, poradenstvo a dovoz stavebnho materilu nkladnm automobilom s hydraulickou rukou a na stavbu, pod?a potrieb zkaznka.

Okrem stavebnho materilu ponkame aj irok sortiment stavebnho nradia, stavebnej chmie, farieb a maliarskych potrieb, mnostvo eleziarskych vrobkov a elektrointala?nho materilu.

Nae stavebniny njdete na Orave, v blzkosti Dolnho Kubna v obci Prnica na kriovatke do akova.

 

 

Stavebniny HANKO Prnica, Doln Kubn, Orava ponkaj irok sortiment stavebnch materilov. Zkladom pre dobr stavbu s zklady pri ktorch sa pouva betn spolo?ne s oce?ovou kontrukciou. V stavebninch HANKO njdete rzne druhy stavebnej ocele. Zkladom je roxor rznych priemerov a d?ok, ?alej kari rohoe rznej hrbky a rozmerov. Pri stavebnej oceli nechbaj profily typu U, L a podobne a taktie psovina rznych rozmerov.

V dnenej dobe sa pri stavbe rodinnch domov u ve?mi mlo pouva tandardn alovanie zkladov. Vo ve?kej miere sa rozmohlo vyuvanie alovacch tvrnic. Najpouvanejmi sa stali alovacie tvrnice typu “H”. S vyrban z vibrovanho betnu preto maj vysok pevnos?. V naich stavebninch njdete alovacie tvrnice rznych rozmerov.

Pri pokra?ovan stavebnch prc mme na vber z dvoch monost presnch tvrnic. Prvou s tehlov vrobky. Vhodou dnench tehlovch vrobkov je ich vestrann pouitie. To znamen e z tehly postavte kompletn hrub stavbu. Stavebniny HANKO vm ponkaj tehlov vrobky vetkch druhov. S to tehly obvodov, prie?kov, vencov, tehlov preklady, stropn nosnky a stropn vloky. Druhm typom tvrnic s produkty z probetnu. Pre potreby stavieb ve?mi ob?ben, v?aka svoje nzkej hmotnosti, vbornm tepelno a zvukovo-izola?nm vlastnostiam. Podobne ako pri tehlovch vrobkoch v?aka produktom z probetnu postavte kompletn hrub stavbu. Taktie ponkaj irok klu druhov ako obvodov, prie?kov, vencov, preklady, stropn nosnky a vloky. Stavebniny HANKO vm ponkaj vetky druhy tchto vrobkov od poprednch vrobcov akmi s YTONG, PORFIX a H+H. Tvrnice, ?i u tehlov, alebo z probetnu, treba samozrejme kvalitne pospja?, naprklad maltou alebo originlnymi lepidlami. V tejto skupine stavebnch materilov stavebniny HANKO disponuj irokou klou vrobkov rznych zna?iek. Njdete tu cement, vpno, omietky rznych druhov, betny, potery a niveliza?n potery, ?alej lepidl na probetn, na zatep?ovacie systmy, na obklad, dlabu, ale aj ve?a druhov flexibilnch lepidiel.

Skr ako cel stavbu schovme pod strechu je potrebn vystava? komn, ?i u pre krb, alebo stredn krenie. Stavebniny HANKO vm poradia aj v tomto smere. Mete si tu zabezpe?i? kompletn komnov systm od firmy PRESPOR.

A ke? je komn hotov, me sa zastreova?. Na vber mte nieko?ko monost. ?i chcete na strechu kridlu alebo plech. Pokia? to bude plech, ponkame vm kvalitn plechov krytinu od firmy ROVA. Ke? sa vak rozhodnete pre kridlu znovu mte na vber, bu? si vyberiete betnov kridlu od vrobcov MEDITERRAN a BRAMAC, alebo dte prednos? kridli z plenej hliny od firmy TONDACH. Po zakryt strechy ete namontova? kompletn odkvapov systm od firmy KJG a hrub stavba je hotov.

Tento staven materil vm stavebniny HANKO dovez a na stavbu pod?a potrieb, nkladnm automobilom s hydraulickou rukou.

A zostvaj nm dokon?ovacie prce na stavbe. Jednou z nich je zateplenie stavby. Mete si vybra? z minerlnej vaty od firmy URSA, alebo polystyrn a extrudovan polystyrn. Okrem tepelnej izolcie vm stavebniny HANKO ponkaj aj hydroizolcie ako nopov flie a tandardn alebo tekut lepenku. Na vntorn priestory mte k dispozcii sadrokartnov dosky biele, zelen a protipoiarne s mnostvom prsluenstva ako s tmely, psky, parozbrana, spojovac materil a profily. Okrem sadrokartnu mete poui? aj ?oraz viac ob?ben OSB dosky.

Ke? u mme dom postaven zostva nm dokon?i? interir. V stavebninch HANKO njdete irok klu elektrointala?nho materilu ako s kble, chrni?ky, vypna?e, zsuvky, vago spojky, krabi?ky pod omietku, predlovacie kble alebo izola?n psky. Taktie v naich stavebninch s k dispozcii rzne druhy farieb a maliarskych potrieb. S to syntetick farby na kov, riedidl, lazry na drevo, ntery na oetrenie dreva, vntorn farby, ale aj val?eky, tetce a teleskopick r?ky.

K stavbe alebo rekontrukcii domu je vak potrebn aj doplnkov spojovac materil z oblasti eleziarstva. V stavebninch HANKO njdete irok klu klincov, skrutky, matky, podloky, zvitov ty?e a rzne druhy vrtkov. Na to aby sme mohli nie?o postavi? alebo zrekontruova? je potrebn aj kvalitn stavebn nradie ktor je vm tie k dispozcii v naich stavebninch. S to naprklad kladiv, lopaty, kromp?e, kble, vodovhy, spinkova?ky, friky, stavebn nry, plachty.

Ako sa mete sami presved?i?, stavebniny HANKO Prnica, okres Doln Kubn, Orava vm pomu a zabezpe?ia stavebn materil a nradie na kompletn stavbu alebo rekontrukciu rodinnho domu, bytu alebo chaty. Pr?te navtvi? stavebniny HANKO a vyberte si to najlepie pre vau stavbu.

Print Friendly